hktv epg available on the app store

001 有線電視第1台 (2018-03-20 星期二)
午夜最前線
00:00
娛樂新聞
00:30
娛樂新聞
00:45
香港舞男
01:00
娛樂新聞
02:45
美味韓風
03:00
有線新聞
03:30
恩雨之聲
04:00
以色列‧遊蹤
04:30
有線新聞
05:00
有線新聞
05:30
有線新聞
06:00
有線新聞
06:30
Cable 早晨
07:00
有線新聞
09:00
金融時段
09:30
有線新聞
12:00
有線新聞
12:30
金融時段
13:00
有線新聞
15:00
金融時段
15:30
交易所直播室
16:00
大行報告
17:00
商品有價
17:30
有線新聞
18:00
有線新聞
18:30
娛樂新聞
19:00
娛樂新聞
19:15
新聞最前線
19:30
八點有線財經
20:00
玩樂誌
20:30
有線中國組
21:30
十點有線財經
22:00
總理與我
22:30
愛玩客‧小鐘自遊行
23:30
午夜最前線
00:00
娛樂新聞
00:30
娛樂新聞
00:45
黑海霸王花
01:00
娛樂新聞
02:45
愛玩客‧小鐘自遊行
03:00
有線新聞
03:30
我係張寶利
04:00
有線新聞
05:00
有線新聞
05:30

回目錄

powered by jaffeling.com